gb.spilcotua@ofni

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за извършване на продажба на стоки през сайта за електронна търговия на www.autoclips.bg

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия за покупко - продажба на стоки през сайта на електронния магазин www.autoclips.bg, собственост на www.autoclips.bg, гр. Пловдив, се уреждат договорните взаимоотношенията между дружеството www.autoclips.bg, наричано по – долу за краткост "ДОСТАВЧИК/ПРОДАВАЧ" и лицата, ползващи услугите на електронния магазин на дружеството, наричани за краткост "КЛИЕНТИ/ПОЛЗВАТЕЛИ“.

Чл. 2. Целта на настоящите Общи условия е да се унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството ползващи електронния магазин на дружеството за всяка извършена посредством същия поръчка/покупка. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Доставки на поръчани по настоящите условия стоки се осъществяват само на територията на Република България. Препоръчваме Ви да запазите копие на условията за бъдещи справки.

Чл. 3. На сайта на електронния магазин www.autoclips.bg и в настоящите Общи условия се съдържа информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) относно:

1. Наименованието на търговеца - www.autoclips.bg;

2. Адрес за кореспонденция на търговеца: info@autoclips.bg ;

3. Телефонен номер на търговеца, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива – е-mail: info@autoclips.bg, Уеб сайт – www.autoclips.bg;

4. Адрес на осъществяване на стопанската дейност – гр. Пловдив;

5. Данни за кореспонденция: е-mail: info@autoclips.bg;

6. Дружеството е администратор на лични данни, като събира, обработва и съхранява същите съгласно законовите изисквания и приетите правила във връзка с личните данни.

7. Надзорни органи:

1) Комисия за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-515, 02/91-53-519; факс 02/91-53-525, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

2) Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5 тел.: 02/9330565 факс: 02/9884218, интернет страница: www.kzp.bg; електронна поща: info@kzp.bg;

8. Основни характеристики и естество на предлаганите стоки;

9. Крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси и без включена стойност на доставка. Цените публикувани в онлайн магазина могат да бъдат различни от цените на същите артикули в търговския обект. www.autoclips.bg си запазва правото за промяна на цената на продуктите обявена в електронния магазин. Цената на продукта е тази, която е обявена към момента на поръчката, като ще бъде потвърдена от страните преди изпращане на поръчката към Клиента.

10. Стойност на пощенските и/или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

11. Условията и начини на плащане, доставка, изпълнение, условията и датата, на която търговецът се задължава да достави стоките и когато е приложимо - предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;

12. Правото на купувача да се откаже от договора и условията, срокът, начинът за неговото упражняване и последиците от упражненото право, включително относно разноските по връщане на заявената стока. Предоставяне на потребителя и стандартен формуляр за упражняване правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП и уведомяване за другите възможности за писмено упражняване на това право.

13. Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба и право и условия за рекламация на стоката;

14. Наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;

15. Посочване на обстоятелството относно необходимостта за предоставяне на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на търговеца и условията по тях;

Чл. 4. Цените на всички стоки са обявени в български лева, с включен ДДС и не включват разходите за доставка на стоката, които се заплащат допълнително съгласно тарифа на куриерската компания и са за сметка на клиента.

Чл. 5.

(1) Обявяването на информацията по Чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен клиент към дружеството за поръчка и закупуване на Стоки, находящи се в сайта на електронния магазин.

(2) С приемане на поръчката/предложението на Клиента от страна на дружеството, между страните по настоящия договор възникват конкретни договорни правоотношения по повод конкретната поръчка/покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.


ІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. За да получи правото да използва електронния магазин на дружеството за поръчка/покупка на стоки, Ползвателят следва да извърши следното:

1. Регистрация, която се извършва на сайта на Дружеството в специална електронна форма за регистрация, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефонен номер за контакт, адрес за доставка, когато е различен от адреса на Клиента - държава, област, населено място, улица, № или адрес на офис на куриерска фирма за доставка до офис, парола и повторно въвеждане на парола. Може да се попълнят и следните незадължителни полета: адрес за фактура /когато е различен от адреса на клиента/, факс, наименование на фирмата, ЕИК, допълнение към адреса, пощенски код. Потребителят поема задължението да не предоставя имейла и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които Купувачът приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Дружеството не носи отговорност за вреди, настъпили за купувача в резултат от неправомерно използване на имейла и паролата от трети лица или

2. В случаите когато електронният магазин не изисква регистрация и такава не е изрично пожелана от Клиента, да попълни специална електронна форма за покупка/поръчка, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: име и фамилия, телефонен номер за контакт, адрес за доставка и електронна поща. Може да се попълнят и следните незадължителни полета: адрес за фактура /когато е различен от адреса на клиента/ и ЕИК на юридическо лице за фактура.

Чл. 7. Клиентът отговаря и гарантира автентичността на горните данни попълнени в електронните форми, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на Република България и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка и носи солидарна отговорност за всички парични задължения по направената поръчка/покупка в пълния им размер, заедно с всички вреди (ако има такива) като последица от действието си, както и за всички разноски за принудителното им събиране.

Чл. 8. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочетох и приемам общите условия" и "Регистрация", Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и съблюдава, като същите уреждат и се прилагат в отношенията между него и продавача по повод всяка конкретна покупка.

Чл. 9. Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Клиента е-мейл адрес, на който се изпраща информация за активиране на регистрацията. Клиентът потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава собствен профил на клиента, чрез който същият получава възможност за по-лесно и бързо пазаруване, следене на поръчките и получаване на актуални оферти на електронната му поща.

Чл. 10. Клиентите се задължават при регистрацията си или покупка без регистрация, както и при поръчка по телефона да предоставят актуални и точни данни относно своята самоличност, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Клиентът гарантира, че данните, предоставени при поръчката са верни, пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно, като Продавачът не носи отговорност при неизпълнение на това задължение от страна на Клиента.

Чл. 11. Дружеството има право без предупреждение да заличава регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, като при установени случаи има право на обезщетение за настъпили вреди вследствие на предоставянето на неверни данни.

Чл. 12. Въз основа на данните попълнени в електронната регистрационна форма www.autoclips.bg създава профил на Клиента, достъпът до който се осъществява посредством имейл адреса и парола, избрани от самия Клиент.

Чл. 13. Електронният адрес предоставен от Клиента при първоначалната регистрация или актуализиран в последствие е адресът за кореспонденция и обмен на изявления между страните по настоящия договор. Промяната на електронния адрес се извършва съобразно посочените в електронния магазин правила и стъпки за това, като отново за промяната се изисква потвърждение от Клиента изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от самия Клиент нов електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на електронния адрес.

Чл. 14. Дружеството, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на клиентите, чрез ограничаването на достъпа им до сайта.

Чл. 15.

(1) Дружеството има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при отказ за предоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

(2) Дружеството – продавач разполага с правото да създаде и поддържа „Регистър на нелоялни клиенти“, в който влизат клиенти, които системно /повече от 3 пъти/ правят недействителни поръчки или неоснователно отказват да приемат пратки без да заплащат транспортните разходи за доставка и връщане на стоката. С приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани и съхранявани в този регистър при настъпване на описаните по-горе условия за това.

(3) Дружеството има право да ограничи достъпа до профила на клиенти, включени в „Регистър на нелоялни клиенти“ на дружеството.


ІІІ. ПОКУПКА на СТОКА

Чл. 16.

(1) Закупуването на стока, предлагана в електронния магазин на www.autoclips.bg се извършва посредством заявяването и от Клиента.

(2) Посочените в описанието на продукта размери и изображения на продуктите в електронния магазин са точни и отговарят на действителните размери на продукта, който ще получи клиента – възможни и допустими са отклонения от +/- 1 до 2 мм, като същите са несъществени и не оказват влияние върху качеството и възможността за ползване на продукта. Публикуваният списък с подходящи автомобили - марка/модел/модификация/двигател, на които може да се ползва продукта, обаче може да бъде неточен или непълен, тъй като информацията е предоставена от трети лица, поради което www.autoclips.bg не носи отговорност за верността и. Продавачът гарантира за предоставените размери и изображения, като преди поръчка Клиентът следва да сравни дали частта, която му е необходима е със същите размери и изглежда по същият начин както е показано на изображението в електронния магазин. Връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.

Чл. 17. В заявката се попълва в електронна форма информация относно вида и количеството на закупуваната стока, условията на доставка, начин на плащане. За да види в цялост попълнената електронна форма, купувачът натиска бутон „КУПИ”. Окончателното изпращане на заявка се осъществява чрез потвърждаване на попълнената информация посредством натискане на бутон „ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

Чл. 18. Заявката/поръчката за покупка се приема от продавача като след получаване на заявката същата се обработва от Продавача и задължително се позвънява през централата на дружеството на клиента за уточнение и потвърждение на поръчката след проверяване на наличностите. След проверка на наличностите се изпраща съобщение до електронната поща на Клиента за направена от него заявка с номер на поръчката. Клиентът потвърждава заявката и направената поръчка по телефона. Непотвърдена заявка е равнозначна на липса на заявка. С потвърждаване на заявката и поръчката от Клиента и през е-мейл адреса на същия договорът за покупко – продажба на избраната стока се счита за сключен. Всяка поръчка преминава през следните статуси на заявка/поръчка:

 • “Изпратена за обработка” - Отправено предложение от клиента за сключване на договор за отдалечена продажба
 • “Обработва се” - междинен статус отразяващ опитите за връзка с клиента по телефона и уточняване на поръчката.
 • “Потвърдена” - Потвърждаване на наличност и/или срокове за доставка след разговор по телефона през телефонна централа. Съгласие от страна на търговеца за сключване и влизане в сила на договора за отдалечена продажба.
 • “Отказана” - Отказ от страна на търговеца за сключване на договора за отдалечена продажба
 • “Анулирана” - отказ от страна на клиента за сключване на договора за отдалечена продажба
 • “Изпълнена” - Предадена на куриер за доставка или получена от клиента в магазина.
 • “Върната” - Върната преди, след преглед или след рекламация.
 • “Недействителна” - Предоставени некоректни данни и невъзможност за връзка с клиента и потвърждение на поръчката.
 • “Подготвена за предаване” - Подготвена за предаване на клиента в случай на избран метод за доставка: Получаване от магазина.

За всеки един статус на заявка/поръчка Продавачът уведомява писмено Клиента чрез изпращане на писмо на посочената електронна поща. С изпращането на писмото Клиентът се счита за уведомен за статуса на поръчката си.

Чл. 19. Продавачът не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта на електронния магазин.

Чл. 20.

(1) Всички цени се обявяват в български лева с включен ДДС. В цените не са включени разходи за доставка. Цените публикувани в онлайн магазина могат да бъдат различни от цените на същите артикули в търговският обект. www.autoclips.bg си запазва правото за промяна на цената на продуктите обявена в електронния магазин. Цената на продукта е тази, която е обявена към момента на поръчката, като ще бъде потвърдена от страните преди изпращане на поръчката към Клиента.

(2) Цената на заявената стока се заплаща посредством пощенски паричен превод чрез Еконт Експрес преди или най-късно при доставката на стоката. По желание на клиента плащането може да се извърши по банков път по сметка на дружеството след получаване на Проформа Фактура и преди изпращане на поръчката, като в тези случаи поръчката се изпраща след като плащането в пълен размер постъпи по банковата сметка на Продавача.

(3) Продавачът има право да откаже изпращането на поръчката по негова преценка в случай, че няма постъпило авансово плащане по нея, чрез изпращане на уведомление до Клиента на посочения електронен адрес. Купувачът също има право да откаже поръчката /да анулира поръчката/ преди изпращането и от страна на Продавача, като в случай на направено авансово плащане има право да получи обратно заплатените суми в срок до 14 дни от анулирането на поръчката. Анулирането се извършва писмено чрез уведомление на електронна поща на Продавача - info@autoclips.bg в срок най-късно до уведомяване на Клиента, че поръчката му е изпратена. Заплатените авансово суми се връщат по банков път, като в уведомлението за анулиране се посочват детайли на банкова сметка на Клиента.

(4) При поръчка на стоки на стойност над 1000 лева, задължително се заплаща авансово 50 % /петдесет процента/ от стойността на стоката. Плащането на остатъка от цената задължително се извършва по същия начин, по който е заплатен авансът, т.е. при плащане на аванс чрез пощенски паричен превод, то и остатъкът от цената също се заплаща чрез пощенски паричен превод, при заплащане на аванса по банков път, то и остатъкът от цената задължително се заплаща по банков път.

(5) При доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания се заплаща предварително 100 % /сто процента/ от стойността на стоката, като в тези случаи Клиентът няма право да анулира поръчката си, нито да се откаже от стоката, т.е. не се прилагат правилата за отказ, а е валидна само гаранцията на закупения продукт и правилата за рекламация.

Чл. 21.

(1) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки от сайта на Електронния магазин. Стойността на пощенските и транспортните разходи за доставката на стоките до Клиента се заплаща от клиента допълнително и отделно от цената на стоката.

(2) Преди сключването на конкретния договор за покупка, Доставчикът задължително посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 22.

(1) За всяко извършено от Купувача плащане, Продавачът издава съответния първичен счетоводен документ.

(2) Фактури на физически лица се издават само при изрично поискване на такива от тяхна страна.

Чл. 23.

(1) Доставката на стоката се извършва на посочения в заявката от Клиента адрес за доставка само чрез Еконт Експрес. Може да се извършва доставка и до офис на Еконт Експрес. Заявената стока се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови дееспособни роднини по права линия възходящи, низходящи; съпруг, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

(2) В случай, че стоката не може да бъде предадена на Клиента или на лице в кръга на горепосочените в срока или на адреса за доставка по причини, независещи от продавача, клиентът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката или нейното съхраняване и получаването и от съответния клон на куриера.


ІV. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ

Чл. 24.

(1) Продавачът е длъжен:

1. да достави на посочен от клиента адрес заявената от него стока в посочения в настоящите Общи условия срок.

2. да използва получената от клиента информация единствено за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на клиента или в други, предвидени от закон случаи.

3. да поддържа актуална информацията в сайта за електронна търговия.

(2) Продавачът има право:

1. да получи цената за заявената стока. Разходите за доставка се заплащат от Клиента директно на куриерската фирма.

2. да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният е изразил изрично съгласието си за това.

Чл. 25.

(1) Клиентът е длъжен:

1. да заплати цената на стоката и разходите по нейната доставка съобразно уговореното в настоящите общи условия.

2. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;

3. да получи стоката на посоченото от него място на доставка лично или чрез кръга от лица посочени в настоящите общи условия;

4. при наличие на регистрация на клиента - да пази името и паролата си за достъп до профила му в електронния магазин от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай клиентът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.

5. да използва сайта на www.autoclips.bg единствено и само за целите на електронната търговия.

(2) Клиентът има право:

1. да получи закупената стока в посочения в настоящите Общи условия срок.

2. да откаже да получи стоката когато: - след прегледа и установи, че доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи с обикновения й преглед; - не е спазен срокът за доставка с повече от 7 дни и не са налице форсмажорни обстоятелства за това; - ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната годност за обикновеното и употребление;

3. ако клиентът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП, той може да упражни правото си по чл. 50 от ЗЗП и да се откаже от конкретната поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

3.1. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя е приело последната стока;

3.2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя е приело последната партида или част;

3.3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е приело първата стока;

(3) За да е налице валидно упражнено право на отказ по чл. 50 от ЗЗП от Потребителя следва да бъдат спазени следните условия:

1. писмено информиране на продавача за решението на потребителя да упражни правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП, като потребителят ще получи обратно заплатената за стоката сума по начина по-който е заплатена от него или може да посочи писмено банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена, платената до момента на отказа по конкретната поръчка сума. Информирането се извършва на е-мейл адрес: info@autoclips.bg.Информирането се извършва посредством стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП, качено на сайта на електронния магазин www.autoclips.bg/cancel , чрез попълнена форма за упражняване правото на отказ или рекламация достъпна на следният адрес: www.autoclips.bg/account/return/add или чрез друго писмено изявление на лицето, от което недвусмислено и ясно следва обоснованият извод, че същото е упражнило правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от потребителя.

2. информирането на продавача да е извършено в срока по чл. 50 от ЗЗП.

3. стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице до адреса за осъществяване търговската дейност на продавача в гр. Пловдив или да бъде изпратена обратно на Продавача чрез куриер – Еконт Експрес задължително с опция за преглед на пратката преди приемането и до поискване от офис на Еконт Експрес Пловдив Христо Ботев находящ се на адрес ул. „Константин Геров“ №6, 4004 ж.к. Христо Ботев - Север, Пловдив. При липсата на такава отразена в пратката опция, Купувачът – изпращач е обвързан от направените при получаване на пратката констатации от страна на Продавача – получател и носи отговорност за всички причинени на стоката щети и вреди.

4. поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена или унищожена или със залепени върху нея товарителници, разкъсана или надраскана и да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери.

5. всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й повреждане и/или погиване се носи изцяло от потребителя.

(4) В случай, че потребител се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по – горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената цена по начина по който е платена или по банков път по посочената по реда даден по – горе банкова сметка в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за отказа, като има право да забави плащането до връщането на стоката. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките за своя сметка.

(6) Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП за стоките на сайта за електронна търговия на доставчика не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

7. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

8. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

9. други предвидени в ЗЗП случаи

(7) Потребителят е длъжен да положи необходимата грижа и да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 50 от ЗЗП, както и документите във връзка с доставката, придружаващи стоката.

(8) Когато Доставчикът не е предоставил на Клиента-потребител информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП за правото му на отказ от договора, Клиентът-потребител има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато търговецът предостави на Клиента-потребител информацията за правото на отказ в срок една година от датата на получаване на стоката, Клиентът-потребител има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП. Всички правила по-горе касаещи правото на отказ от получената стока се прилагат единствено за клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.


V. СРОК за ОБРАБОТКА на ПОРЪЧКАТА и ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ на ДОСТАВКАТА

Чл. 26. Срокът за обработка на поръчката е от 1 /един/ до 4 /четири/ работни дни, като за поръчки направени след 15 часа и/или в почивен ден срокът се брои от следващия работен ден. Срокът за изпълнение на поръчката е от 2 /два/ до 30 /тридесет/ дни. Продавачът си запазва правото да забави поръчките с не повече от 7 /седем/ дни в случаите на извънредно голямо натоварване.

Чл. 27. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови обратно платените от него суми, при извършено авансово плащане, в срок до 14 дни от уведомлението. Сумата се възстановява по начина по който е получена или по банков път.

Чл. 28.

(1) Заявената стока се получава от търговски обект на търговеца www.autoclips.bg, като най-евтин метод на доставка или се доставя на посочен адрес само с куриерска фирма Еконт Експрес и се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови дееспособни роднини по права линия – възходящи, низходящи, съпруг, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

(2) Всички пратки чрез куриер се изпращат задължително с опция за преглед преди плащане. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката, да се запознае с характеристиките на стоката преди да направи плащането и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика чрез обаждане от куриера на посочените телефони за контакт. В противен случай се счита в отношенията между страните, че стоката е приета без „видими недостатъци“ и се дължи заплащане на същата.

(3) Разходите за доставка не са включени в цената и се заплащат отделно към Еконт Експрес, като на сайта на електронния магазин е публикуван линк към тарифата на куриера. При подготовка на товарителницата на пратката се посочва задължително опция за преглед преди плащане и се обявява стойността на стоката.

(4) При по-обемни и по–тежки продукти, за които доставката ще е по– скъпа от стандартната с оглед теглото на стоката, стойността на доставката трябва да се заплати авансово. В този случай Клиентът ще бъде предварително уведомен на посочената от него електронна поща за контакт. Авансовото заплащане на доставката в тези случаи е условие за изпращане на стоката към Клиента.

(5) При необоснован отказ за получаване на стока, извън случаите на налични „явни недостатъци“, открити при прегледа и или несъответствие с поръчаната стока, Клиентът се задължава да заплати за своя сметка на куриера стойността на доставката и връщането на стоката към Продавача. Когато по време на преглед в присъствие на куриера, се установи несъответствие с договора за продажба или наличието на „явни недостатъци“ по стоката, то куриерът следва да се свърже с Продавача, за да го уведоми. В случай, че куриерът не може да се свърже с Продавача, за да направи той разпореждане за поемане на транспортните разходи - в двете посоки, то клиентът заплаща на куриера транспортните разходи за доставка и връщане. Продавачът се задължава да му възстанови същите в срок до 7 /седем/ дни като Клиентът трябва да предостави копие на касова бележка за удостоверяване стойността на заплатените транспортни разходи. Сумата се възстановява чрез пощенски паричен превод с Еконт Експрес или по банков път по желание на клиента и при посочена банкова сметка.

(6) При всички случаи на връщане на стока: неприемане на стоката и/или връщане на стоката в момента на доставката или в случаите на отказ от Клиент потребител по смисъла на ЗЗП, трябва задължително да е запазена опаковката на стоката – фабричната опаковка от производителя или опаковка от www.autoclips.bg с логото на магазина в добър търговски вид, без да е унищожена или със залепени върху нея товарителници, разкъсана или надраскана. В случай, че стоката е опакована от www.autoclips.bg и опаковката е унищожена или повредена по някакъв начин, то Клиентът заплаща стойността на разходите необходими за нова опаковка, за която стойност ще бъде уведомен. Когато е нарушена фабричната опаковка на продукта /опаковката от производител/, Клиентът се задължава да заплати 30 % от стойността на продукта, а при липса на фабрична опаковка 50% от стойността на продукта. При връщане на стока, която е авансово платена или в случаите на упражнено право на отказ от потребител, www.autoclips.bg се задължава да възстанови на Клиента получената от него сума в срок до 14 дни, като има право да удържи стойността на опаковката, в случаите съгласно уговореното по-горе. Сумата се възстановява по начина, по който е заплатена или по банков път.

(7) При връщане на стока по куриер, връщаните артикули задължително следва да се изпращат от Клиента до Продавача до поискване до офис на Еконт Експрес, гр. Пловдив кв. Христо Ботев, находящ се на адрес: ул. „Константин Геров“ №6, 4004 ж.к. Христо Ботев - Север, Пловдив с опция за преглед преди получаване, който има право да изготви протокол констатиращ в какъв вид се изпраща върнатия продукт. Клиентът има право да върне продукт и в търговския обект на Продавача само лично – не чрез куриер. Не се приема връщане на продукт от лице различно от лицето направило и приело поръчката. Не се приема връщане или рекламация без документ удостоверяващи основанието на претенцията.(8) В случай, че продуктът е употребяван повече от това, което е обичайно необходимо, за да се запознае клиентът с него в търговския обект и в зависимост от нанесените следи от употреба Продавачът има право да откаже връщането на продукта в случаите когато артикулът е употребен до толкова, че след обикновен преглед да бъде категоризиран като употребяван или да задържи 50 % от стойността на продукта, ако същият може да бъде използван отново.


VІ. ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. www.autoclips.bg е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Чл. 30. Обработването на личните данни от www.autoclips.bg по смисъла на посочения закон се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия.

Чл. 31. www.autoclips.bg предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Дружеството се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация и направени поръчки.

Чл. 32. www.autoclips.bg събира, обработва и съхранява лични данни съгласно законовите изисквания и приетите от дружеството правила във връзка с това, които са публикувани на сайта на електронния магазин и с които Клиентът се съгласява, приемайки настоящите общи условия.


VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ и ДОСТЪП до ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 33.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от www.autoclips.bg с решение на Едноличния собственик на капитала в дружеството, за което продавачът ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на електронния магазин, които имат регистрация и създаден профил.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и в случай, че Ползвателят не заяви в едномесечен срок от получаване на уведомяването, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят дава изричното си съгласие, че електронните писма изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 34. Общите условия за извършването на поръчки/покупки от Електронен магазин на www.autoclips.bg се публикуват на адрес www.autoclips.bg/terms-and-conditions , заедно с всички допълнения и изменения в тях.


VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ на ДОГОВОРА

Чл. 35. Договорните отношения между страните се прекратяват в следните случаи:– по взаимно съгласие между страните, обективирано в писмена форма;– в случай на законосъобразно упражняване на право на отказ от страна на Потребител по чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;- при липса на наличност от поръчаната стока Продавачът има право да откаже поръчката, като отбележи статус „Отказана“ за същата.

Чл. 36. При необоснован отказ на Клиента да приеме доставката на поръчаната стока и бездействие на същия в тази насока за период от 7 /седем/ дни, след датата, на която доставчикът е направил опит да достави същата и клиентът е уведомен за това от куриера или доставчика на посочения от него телефонен номер или е-мейл адрес, то доставчикът разполага с правото да развали конкретния договор за доставка по вина на Клиента и да получи неустойка в размер на 30 % от цената по договора. Въпросната сума, в случай на извършено авансово плащане, се приспада от неговия размер, като разликата до пълния размер на авансово платената сума се възстановява обратно на Клиента по изрично посочена от него банкова сметка в срок до 14 работни дни от датата на посочване на сметката. Разходите за доставка и връщане на стоката при всички случаи се заплащат от Клиента или се прихващат от платената авансова сума, за което клиентът дава изричното си съгласие. При отказ на клиента да заплати горните разходи Продавачът има право да откаже изпълнението на следващи поръчка и сключване на договор със същия клиент.

Чл. 37. При неизпълнение на задължение по договора от някоя от страните поради причина, за която тя отговаря, изправната страна може да развали договора с едноседмично писмено предизвестие.


ІХ. ГАРАНЦИЯ и РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 38. Гаранцията на закупената от www.autoclips.bg стока от „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е съгласно законовите разпоредби - 2 години считано от датата на доставка на стоката. Търговска гаранцията на закупената от www.autoclips.bg стока не се предоставя.

Чл. 39.

(1) Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при монтажа и използването и са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Рекламацията се предявява пред Продавача или пред упълномощено от него лице, като може да се предяви на електронна поща info@autoclips.bg, При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт. Клиентът може да използва Стандартен формуляр за предявяване на рекламация, който може да открие на сайта на електронния магазин , да попълни форма за отказ от покупка или рекламация достъпен на сайта на електронният магазин или да предяви рекламацията по друг начин в писмен вид, като посочи ясно вида на рекламацията.

(3) При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • Стокова разписка, касова бележка и / или фактура за закупуване на стоката;
 • Дата, начин на поръчка и номер.
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното - в случай, че естеството на предлаганите продукти го изисква е задължително да се предостави номер на рама на автомобила за удостоверяване на употребата на стоката по предназначение, както и документ удостоверяващ монтажа на стоката от автосервиз за удостоверяване на правилния и монтаж, предоставяне на информация за изминати километри преди и след монтаж на поръчания продукт;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • товарителницата за доставка на стоката, която следва да се запази от КлиентаГаранцията не покрива износване или щети причинени в следствие на неправилна употреба!

Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора се дължи на:

 • неправилно използване на закупената стока;
 • дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от природно бедствие (вода, пясък, огън и т.н.).
 • неправилно съхранение;
 • неправилен монтаж или употреба не по предназначение.

Чл. 41.

(1) Рекламацията на стока закупена от „Потребител“ по смисъла на ЗЗП може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното, за лице, „потребител“ по смисъла на ЗЗП. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката на стоката или за постигане на споразумение между Продавача и Купувача за решаване на спора.

(2) Продавачът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, в който вписва предявените рекламации, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Когато Продавачът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

(3) При уважаване на рекламацията в рамките на 30 дни Продавачът трябва да ремонтира за своя сметка стоката или да я замени с нова, ако не подлежи на ремонт. В случай, че в посочения срок не ремонтира стоката или не я замени с нова, следва или да направи отбив от цената, или договорът да бъде развален, като Клиентът връща стоката, а Продавачът възстановява заплатената за нея сума.

(4) Приемане на рекламация може да бъде отказана при установен опит за ремонт на стоката от Клиента или трето лице различно от Продавача, при модификация на стоката, при неправилен монтаж, инсталация и съхранение на стоката, при неправилна експлоатация или прекомерна употреба на стоката, при механичен дефект или причиняване на дефекта от други устройства или модули, с които се ползва стоката, при щети от природни бедствия или щети от влага.

(5) Рекламация може да бъде отказана също при несъществено отклонение, което не прави стоката негодна за обичайната и употреба, ако рекламацията касае продукт, който не е закупен от Продавача или е предявена след изтичане на 2 годишния срок, както и ако не са предоставени всички необходими документи посочени по-горе.


Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. Сайта за електронна търговия www.autoclips.bg е обект на авторско право във всичките му части и правата върху него принадлежат изцяло на www.autoclips.bg.

Чл. 43. Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 44. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 45. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени между страните от конкретния договор за покупко-продажба или изработка и/или настоящите общи условия и отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното действие, тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и/или договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от между страните на базата на взаимното им съгласие при зачитане правата и интересите и на двете страни. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетенция български съд в гр. Пловдив.

Никоя част от сайт за електронна търговия www.autoclips.bg., включително от настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана, без предварителното изрично писмено съгласие на www.autoclips.bg за всеки отделен случай, като в случай на такива неправомерни действия отговорните лица дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди. Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на www.autoclips.bg, е изрично забранено.

Настоящите Общи условия имат задължителна обвързваща сила между всеки посетител на сайта и задължават дружеството в ролята му на доставчик на предлаганите стоки и услуги.С посещаването на сайта за електронна търговия www.autoclips.bg всеки Клиент декларира запознаването си настоящите общи условия и изрично дава своето съгласие да бъде обвързан и да спазва същите при извършване на всяка конкретна поръчка.

Настоящите Общи условия са приети на заседание на едноличния собственик на капитала на www.autoclips.bg, проведено на 19-04-2022 г.