gb.spilcotua@ofni

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Отказ от договора 

             Имате право безплатно да се откажете от настоящия договор (поръчката), без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.                                               

                                                           Срок за отказ

            Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, когато сте поръчали от нас услуга, респективно от получаване на стоката - при поръчка на стока. При някои особени случаи правото на отказ започва да тече от различен момент, например:

 • Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;
 • Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;
 • Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;            

                                               Уведомяване за отказа

            За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Това можете да направите по някой от следните начини:

 • чрез обаждане на телефон: +359887922577;
 • чрез имейл на   info@autoclips.bg
 • чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б
 • чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу (не е задължително) или електронния формат на формуляра ТУК;            

            Ако ни информирате онлайн, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа и неговият входящ номер.

            За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. 

                                   Срок и адрес за връщане на стоките

            Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес:  гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б, с получател  "Димитров" ЕООД и телефон за контакт +359887922577, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете куриерския разход по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат сумата по първоначалната доставка. Свържете се с нас, ако желаете предварително да Ви информираме за приблизителната цена за доставка или попитайте куриера. 

                                   Връщане на стоките и принадлженостите към тях

            Задължително върнете продукта в неговата оригинална опаковка и се уверете, че по същия няма следи от употреба и не е повреден от Вас. Приложете към стоката фактурата и или касова бележка, която е придружавала Стоката, а също и гаранционната карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

            При връщането на Стоката към нас, задължително заявете опция „Преглед“, тъй като отделът ни възстановява сумата, само след като установи,че продуктът не е употребяван, по същия не са констатирани вреди и е върнат в оригиналната му опаковка и неотстранени етикети. При наличието на причинени от Вас дефекти по стоката или увреждане на търговския й вид и този на опаковката, запазваме правото си да удържим съответна сума от заплатеното от Вас. 

                                               Отговорност при връщане

            Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.                                   

                                   Възстановяване на заплатените суми

            Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Не приемаме върната стока с наложен платеж, в случай че не сте ни информирали предварително. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

            Имаме право да удържим преди възстановяването съответна сума, ако по върнатата Стока установим вреда, която не може да бъде причинена от обикновеното изпробване на стоката, респ. при наличие на следи от употреба. Ако сте поискали предоставянето на услуга от Нас и сте заявили желание да започнем изпълнението й по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора. 

                                               Неприемане на отказа

            Няма да приемем отказа и да Ви възстановим сумите, ако:

 • не сте спазили срока за отказ и срока за връщане на стоките;
 • не сте ни върнали касовата бележка и или фактурата за продажбата;
 • не сте ни върнали продукта и или аксесоари и принадлежности към него;
 • е налице хипотеза, при която нямате право на отказ, а именно:

- при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

- при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

- при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента; 

                                               Удържане от цената

            Ще удържим от заплатената от Вас цена съответна сума, в случай че:

 • върнали сте продукта с нарушена опаковка повече от обичайното или с липсващи/отстранени етикети;
 • върнатите продукти са с нарушен вид, зацапани и или със следи от употреба;

                За повече информация относно правото на отказ, прочетете раздел VII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на отказ вижте  ТУК. 

До   "Димитров" ЕООД, ЕИК 204893309,със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Константин Геров“ № 4,  е-mail:  info@autoclips.bg, тел. +359887922577                     

Адрес за получаване на формуляра: гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б                               

 

            `СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........
 • При банка: …………………………………………...
 • Титуляр:…………………………………………........
 • Друго: ...........................................................................

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.