gb.spilcotua@ofni

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.autoclips.bg  

 

  Внимателно прочетете тези Общиусловия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт сесчита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕтези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

  Дата на актуализация: 02.07.2020г.

I. ПРЕДМЕТ

 

  Чл. 1(1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителитена електонните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.autoclips.bgи поддомейните му (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“)и важат за клиенти физически лица(наеичани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта.

  (2) Заклиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент-търговец“),ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия иматинформативен характер, като условията на договорите, сключвани с търговскидружества, се договарят индивидуално с продавача.

 

 

  Чл. 2Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когатоизползвате Сайта.

 

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

  Чл. 3"Димитров" ЕООД , ЕИК 160094119, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Константин Геров“ № 4, представлявано от Красимир Димитров (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.autoclips.bg  - онлайнмагазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние принастоящите Общи условия.

 

  Чл. 4 Можете да се свържете с "Димитров" ЕООД по следния начин:

 


(1) чрез имейл:  info@autoclips.bg;

(2) чрез писмо до адрес:  гр.Пловдив, ул.„Кукуш“ № 8Б

(3) чрезформата за контакт в Сайта;

 

III.ДЕФИНИЦИИ

 

  Чл. 5(1) „Клиент“ / “Потребител“ – всяко физическо лице,  което използва Сайта по какъвто и да е начин,включително  като го разглежда и илизакупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

  (2) „Клиент– търговец“ - всяко юридическо лице или друго правно образувание, коетоизползва Сайта по какъвто и да е начин, включително  като го разглежда и или закупува продукт чрезпоръчка в Сайта.

  (3)„Търговец „/ „Продавач“ е "Димитров" ЕООД.

 

  Чл. 6„Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола,който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които заизползването им се изисква акаунт.

 

  Чл. 7„Сайт“  – означава интернет страница, находяща се наследния уеб адрес:  www.autoclips.bg


IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 8 Общите условия на  "Димитров" ЕООД  са задължителни за всички потребители иклиенти на Сайта.

  (1) Всякоизползване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общитеусловия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  (2)Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "Димитров" ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в силанезабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

  (3)"Димитров" ЕООД има правода извършва промени на условията за ползване по всяко време по собственоусмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

  (4)Във всеки един случай на промяна на Общите условия "Димитров" ЕООД информира за това своите клиенти и потребители чрезпубликуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители иматезадължение да правите справка за евентуални промени на общите условия наинтернет страницата при всяко нейно ползване.

  (5) Аконякоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажатнедействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това невлече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

  Чл. 9"Димитров" ЕООД полагасериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта.Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски втази информация,"Димитров" ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават отизображенията.

 

  Чл. 10 Характеристикитеили цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяковреме. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, закоито "Димитров" ЕООД предварителносе извинява на своите  потребители и клиенти.

 

  Чл. 11 Всичкистоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпванена количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

 

  Чл. 12 В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове.Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове,които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Извършванена поръчка

  Чл. 13(1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга  през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможнос или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и потелефен, като в твози случай ще получите електронно съобщение на посочен от Васелектронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще сесчита за извършена.

  (2)Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки иуслуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно законапотребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

  (3)При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида,марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайтавъзможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на другихарактеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различнивариации.

  (4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете отуебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон "Поръчай".

  (5) Предизавършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина наплащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени дапредоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такиваданни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, кактои данни за фактура – ако изискате такава.

  (6) Предиприключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретноизбран продукт от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделнии ясни категории със стоки с намалена стойност поради описан в обявата дефект,както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично еуказано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови,неизползвани с необходимото качество.

 

  Потврържаване на поръчката

  Чл. 14 (1) Сайтът ще изпрати уведомление допотребителя за регистриране на Поръчката всистемата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане наангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка.Това уведомление съдържа и информацияпо чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечениеот настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

  (2)Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката сеизвършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. Втози случай куриерът действа от името на "Димитров"ЕООД. Посвоя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.

  (3)До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави частили всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката поразлични обективни причини, включително но не само поради изчерпване наскладовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиентачрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност напродавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката илиуслугата.

 

  Влизане в сила на договора

  Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавачаи Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиентана уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен отКлиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, тодоговорът се счита сключен от момента на получаване по електронната му пощаи/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчкатае готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

  (2)Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои отнастоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки междуПродавача и Купувача.

 

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

  Чл. 16 Достъпътдо Сайта с цел регистрация на поръчка е позволенна всеки клиент. По желание може да се извърши регистрация от Клиента в Сайта.

  (1) Сайтътси запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да еклиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи,ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да еначин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне къмотдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените враздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относнопричините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтътне носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял илиможе да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилностили основателност.

  (2) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/илиуслуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел„Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящречник ще бъдат премахнати от Сайта илиигнорирани.

  (3) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директнас него връзка, на посочените  в раздел IIот настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”.

  Чл. 17 Сайтътможе да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/илиуслугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайтаза определен период от време.

 

  Чл. 18 Всичкицени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) свключено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

 

  Чл. 19 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път,продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи въввръзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени откупувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаитена обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите,в които валутата е различна от BGN.

 

  Чл. 20 Плащанетос карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България исъгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв видтранскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани сподобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчвана своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуалнидопълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащанияили такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта,

 

  Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единственоцел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а неда я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стокитеили услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийнипрезентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или дасъздават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носиотговорност за такива несъотвествия.

 

 

  Чл. 22 Клиентътсе задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта въввръзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането напоръчката.

 

  Чл. 23 Сизпращането на поръчката Клиентът разрешава на "Димитров" ЕООД  да се свърже с него пo всякакъв възможенначин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключенияДоговор.

 

  Чл. 24 Продавачътима право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента /потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

 

  Чл. 25 Анулиранетона поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение нанякоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях нямаправо да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна набанката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричнататрансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавачапри онлайн плащания;

• предоставените от клиента /потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Срокна право на отказ

  Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет дни/ от сключване на договора,когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срокот получаване на стоката - при поръчка на стока, Клиентът има право да уведомиПродавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без дапосочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или другиобезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка настока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с пощенскиоператор, различен от „Български пощи“. Клиентът, заявил от Сайта услуга, сезадължава да заплати на Продавача и и съответната сума за услугата,пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката езаявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено следпоръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаитепри които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, коятое увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

  (2) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа многостоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня коятоКупувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи)последната стока от поръчката;

  (3)Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни,считано от датата, на която Купувачътили трето лице, посочено от него,влезне във владение на последната партида или част;

  (4) Срокът заотказ от поръчка на абонамент, с която редовно седоставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продуктвсеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

  (5)Правото на отказ не се отнася за случаите, посочени в чл. 31, както и когато нее налице някое от условията, посочени в чл. 29 от настоящите Общи условия.

Уведомяванеза отказа

  Чл. 27 (1) Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора,следва да стане в срока по ал. 1, по някой от посочените начини:

▪чрез обаждане на телефоните законтакт с Продавача;

▪чрез имейл на електронния адрес наПродавача в свободен текст;

▪чрез писмо с обратна разписка наадреса на Продавача в свободен текст;

▪чрез попълване и изпращане доПродавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу;

  (2) Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартнияформуляр за отказ по образец, както следва:

 

До  "Димитров" ЕООД, ЕИК 160094119, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Константин Геров“ № 4,представлявано от Красимир Димитров, е-mail:  info@autoclips.bg,

 

Адрес за изпращане на формуляра:  гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б

 

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗАУПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

  Снастоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупкана следните стоки/услуги:

  Артикул:………………………………………

/видна продукта/артикулен номер/

  Стоката епоръчана на …………………........

/посочва се датата на поръчката/

  Стоката еполучена на ………………….......

/посочва се датата на доставката/

  Стоката епоръчана от………………………

/три имена на клиента/

  гр./с…………………………………………...

/адресна клиента/

  Е-mail ителефон за връзка:.............................

 

  Желая дами възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка побанков път / по друг начин, със следните данни:

•IBAN: …………………………………………..........

•При банка: …………………………………………..

•Титуляр:………………………………………….......

•Друго:.........................

  ……………….……………………………..... /Дата/

............................. /Подписна клиента/

  Подпишете,само ако подавате настоящия формуляр на хартия. 

Връщанена стоката

  Чл. 28 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта Клиентът следва в14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката, да върне продукта,заедно с издадената от "Димитров" ЕООД фактура и иликасова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката,  на адреса, посочен в чл. 4 от настоящите Общиусловия.

  (2) Привръщане на продуктът Клиентът трябва да укаже на пощенския оператор, че желае услугата„Преглед на стоката“ от получателя, тъй като нашият отдел проверява засъстоянието на стоката преди приемането й обратно.

  (3) Връщанетона стоката е за сметка на Клиента, в случай че не върне същата посредством„Български пощи“, а предпочете друга куриерска услуга.

 

  Основателност на отказа

  Чл. 29 Правото на отказ ще бъде уважено от "Димитров" ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ ивръщане, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоаритекъм него в цялост, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата ипоемането на разхода за връщането,  Купувачътосигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригиналнаопаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът /продуктите или опаковката не са с нарушен вид повече от обичайното, зацапани ипрочее и не са с отстранени етикети.

Възстановяванена заплатена сума

  Чл. 30(1) Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключенот разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет)дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата напредоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който моментнастъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът завръщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата науведомяване на Продавача за правото на отказ.

  (2)Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиентацена за стоката и за нейната първа доставка.

  (3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщанетосъответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането сеустанови похабяване/увреждане на същия, които не се дължат на обикновеното муизпробване. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин,надхвърлящ нормалното при пробването на продукта и отварянето на опаковката.

  (4)Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиентаправо на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало иКлиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне предиизтичането на право на отказ.

  (5)Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някаквидопълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва неизисква някакви такси:

•  Плащанията,направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка,предоставена от Клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от коятое било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по другначин – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване надоговора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите –най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредитаили по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

 

 

   Стоки/услуги, за които клиентът няма право наотказ

  Чл. 31  Клиентътняма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, прикоито услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварителносъгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загубиправото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

• при доставка на стоки или услуги,чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдатконтролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока заупражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработенипо поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  • при доставка на стоки, които порадисвоето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки,които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати порадисъображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които следкато са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, откоито не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатанизвукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатанислед доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителяконфигурации на настройки и други промени по софутера на стоката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя наматериален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие наклиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си наотказ;

• при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност,а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

 

 

  Чл. 32 Вслучаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва спредварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и следполучен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общатасума на Поръчката., Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губиавансово заплатената сума в пълен размер.

 

  Извлечение от закона относно правотона отказ вижте ТУК.

 

VIII.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

  Чл. 33. Цялотосъдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него,  надписи и изображения, съдържанието на Общитеусловия, са собственост на "Димитров" ЕООД или на трети лица, от които "Димитров" ЕООД е получило съгласие завъзпроизвеждане.

 

  Чл.34"Димитров" ЕООД запазвавсичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и дае  начин със Сайта.

 

  Чл. 35 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен,спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на "Димитров" ЕООД, който представлява обект наавторско право и интелектуална собственост.

 

  Чл. 36 Потребителитемогат да използват съдържанието на сайта единствено за целите напокупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни отизложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общиусловия  на Сайта, както и за нарушаванена интелектуалната собственост, притежание на "Димитров" ЕООД.

 

  Чл. 37Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейскитеи националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

 

  Чл. 38(1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само залични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи напредвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писменосъгласие от страна на "Димитров" ЕООД.

  (2) Сайтът дава право на собственици на други сайтовеи потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препраткатае ясна и недвусмислена.

  (3) Забранява се копирането на текстове от Сакта.поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на"Димитров" ЕООД или без да се цитира източникът, като сепостави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашияСайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

 

IX.РЕКЛАМА

 

  Чл. 39 В момента, в който Kлиентът/Потребителят си създаде акаунт вСайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламнисъобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяколице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане насъобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредствомотбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

 

  Чл. 40 Отказ от получаване на рекламни съобщенияКлиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалниялинк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките вакаунта си или като се свърже с "Димитров" ЕООД по какъвтои да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

 

  Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означаваавтоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

X.ПЛАЩАНЕ

 

  Чл. 42 Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни ивключват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащотобългарско законодателство. Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани последните начини:

•в брой сналожен платеж – в този случай стойността напоръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността надоставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в моментана доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната йстойност, съгласно потвърдената поръчка;

•по банков път - в този случай стойността напоръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността надоставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати побанковата сметка на Продавача, посочена в генериранатафактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след катосъщото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка наПродавача;

•с карта/ чрез виртуаленПОС терминал - в тозислучай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително ина стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава дазаплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита завършено едва следкато транзакцията на плащането бъде потвърдена;

•чрез потребителскикредит – вж. следващия чл. 43 от настоящите Условия;

 

  Чл. 43 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаванена фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани отСайта на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, аследва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

  (2) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните идоставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставенаот клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура,"Димитров" ЕООД или куриерът предоставя единствено фискаленбон за извършената продажба при полученото в брой плащане.

 

  Чл. 44 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информацияза издаването на фактурата в съответствие с действащото българскозаконодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи приизвършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

 

  Чл. 45 (1) Клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока наизплащане, следва да кандидатства пред финансова институция  за получаване на кредит, указана в Сайта.Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определенсрок.

  (2) Право да кандидатства за отпускане на кредит имасамо Клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност заотпускане на кредит;

  (3) Кандидатстването сеизвършва: само онлайн, чрез сайта и само чрез регистрирания от Клиента наакаунт/профил в Сайта, посредством кликване върху бутона "Купи накредит", след което се следва предвидената процедура, достъпна на Сайта.Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и даприеме общите условия, достъпни на Сайта.

  (4) След успешнокандидатствате Клиентът следва да получи от кредитната инстируция потвърждениес код за валидация, в което същият ще бъде насочен към интернет страницата насъответната кредитна институция, където се прилагат Условията на запредоставяне на финансови услуги от разстояние.

(5)Условията, на които Клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредитсе определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната йполитика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането напокупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането,включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване закредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията исрока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането напредвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др.Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза накоято и да е търговска банка.

(6)В случай че Клиентът е одобрен за кредита, Банката изпраща съответнотоуведомление до Продавача. Доставката на закупени на изплащане, чрез Сайта,стока/и, се извършва само след като Продавачът бъде надлежно уведомено отфинансовата институция, че кандидатът е одобрен. Срокът за доставка назакупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 работни дни и започва да течеот момента, в който Продавачът получи уведомлението по предходното изречение исе свърже с кандидата.

 

  Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответнатапоръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта /поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответнатаПоръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

  Чл. 47  Уебсайтът съдържаголям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои отхарактеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако откриемгрешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможнонай-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната ценаили да я анулирате.

 

  Чл. 48 "Димитров" ЕООД не е задължено дапродава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

 

  Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, коетоможе да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробноописано в индивидуалното предложение.

 

XI.ДОСТАВКАНА СТОКИ

 

Начинна доставка

  Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупенистоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента илидо офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите надоставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следвада бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта,определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена досградата, посочена като адрес за доставка.

  (2) "Димитров" ЕООД обикновено изпращазакупена от Вас стока посредством „Български пощи“ или чрез куриерска компания„Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като цената за доставка се калкулираавтоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът вопределени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерскодружество  да изпълни доставката, кактодали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес.

  (3) Заплащането на цената задоставка обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката,като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начинна заплащане, а именно:

•при избран „Наложен платеж“ - при получаване на поръчката срещуполучаване на касов бон от куриера – пазете тази бележка;

•чрез банков превод/PayPal – при избор натози начин на плащане;

•с карта -  при избор на този начин на плащане;

  (4) Сайтът ще извършва доставката на стоките ипредоставянето на услугите само на територията на България. В случай, че вакаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъдеизпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави вЕвропейския съюз или до трети държави, Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформис обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желаеконкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията наБългария, същият следва да се свърже с "Димитров" ЕООД.

 

Срокна доставка

  Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 7 работни дни отдатата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена. Срокът задоставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или наизплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачътполучи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит.

  (2) Поръчки, извършени до 15:00 ч. сеизпращат от Продавача в деня на потвърждение на поръчката и се доставят откуриер на следващия работен ден, освен при извършени поръчки в събота, неделя ипо време на официални празници, когато срокътна доставка се удължава съответно с броя почивни дни. Във всички случаие възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдетесвоевременно уведомен от страна на "Димитров" ЕООД

  (3)"Димитров" ЕООД си запазва правото едностранно даудължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни днис предварителното Ви съгласие.

  (4) "Димитров"ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от "Димитров" ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна накуриера, извършващ доставката.

  (5)  "Димитров" ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставкаили да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена сплащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено посметката на Продавача.

Преглед задефекти при доставка

  Чл. 52 (1) При извършване на доставкана Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледалично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същатата.

  (2) При констатиране навъншни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка,Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието накуриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, непо-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми "Димитров" ЕООД за констатираното.

  (3) Когато доставените стокиявно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи приобикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа дапоискате от  "Димитров" ЕООД  доставенатастока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление запокупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин отизброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

  (4) При постъпило уведомяванепо предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока всрок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока отсъщия вид, за което  "Димитров" ЕООД ще Ви информира своевременно.

 

Приеманена пратката

  Чл.53 (1) Приприемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващипретенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователнии като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвени подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването настоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката"Димитров" ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес,Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефектив съответствие с договора за продажбата.

  (2)Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки иуслуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиентаправата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII отнастоящите Общи условия.

 

  Чл. 54 При предаване на стоките(извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице,приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпишепридружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не еизвършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиентаадрес за доставка.

  Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките иизпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката несе съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля дасе свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигуримвъзможно най-бързо.

 

Неоснователенотказ от поръчката

  Чл. 56 (1)В случай, че Клиентът небъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адреси/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  "Димитров" ЕООД щеприеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава отзадължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможносттапоръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

  (2)"Димитров" ЕООД запазва правото си да изпрати напосочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсенапратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане настоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато еизпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня нанеговото изпращане от страна на Продавача.

  (3) Вгорепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стокатаи след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обачепоема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да течесъответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът сеосвобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не еналична.

 

  Чл. 57 "Димитров" ЕООД не носи отговорност приповреда на стоката при транспорт, ако тя не ебила нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.  

 

XII.ГАРАНЦИИ.ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

Несъответствиена стоката с договора. Законова гаранция

  Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законовагаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласнодействащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същатапритежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност ипредназначение.

  (2)  Всяко несъответствие на потребителската стокас договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето настоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, ченесъответствието се дължи на други причини, за които Продавача не отговаря. Запериода след 6-месечния период Продавачът следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на Продавача. Това се отнасяизключително за батериите за телефони. 

  (3) Гаранциятапокрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и непокрива или частично покрива следните позиции; Софтуер, допълнителни елементи,като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или сепродават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна сфункционално еквивалентни компоненти.

 

  Чл. 59 Не е налице несъответствие настоката с договора за продажба в следните случаи:

  (1)отклонението/несъответсвието е несъществено;

  (2) Клиентът е имал специалниизисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача предипоръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента;

  (3) несъответствието се дължина естеството на стоката и нормалното й изхабяване свремето;

  (4) несъответствието епричинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употребана Стоката,  на продукта;

  (5) Клиентът при сключването на договора (поръчката)е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например моментана поръчката Клиентът е информаран от нас, че стоката е с определнинесъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоцененистоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, честоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;;

  (6) несъответствието е видимои явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъдеконстатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането на стоката(доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети предкуриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл. 61, ал. 2, вр. с чл.52 от настоящите Общи условия;

  (7) несъответствието се епроявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;

  (8) Клиентът е бил наясно снесъответствието, като последното е било ясно посочено от Продавача предисключването на договора.

 

Рекламация

  Чл. 60 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл.61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката сдоговореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия наСтоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят,вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката илиуслугата. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежаваобичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

  (2) Привеждането напотребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна наПродавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране напотребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и непонася значителни неудобства.

  (3) При предявяване на рекламация потребителят посочвапредмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване нарекламацията, предпочитан начин за контакт;

  (4) Предявяването нарекламация не е пречка за предявяване на иск.

  (5) При подаване нарекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на коитосе основава претенцията, а именно:

•касовабележка или фактура;

•протоколи,актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката илиуслугата с договореното;

•другидокументи, установяващи претенцията по основание и размер. 

  (6)  Рекламацията се подава до"Димитров" ЕООД по един от следните начини по избор наКлиента:

▪чрез обаждане на телефоните законтакт с Продавача;

▪на място в наш обект:  гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б

▪чрез имейл на електронния адрес наПродавача в свободен текст;

▪чрез писмо с обратна разписка наадреса на Продавача в свободен текст;

чрезпопълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за рекламация пообразец, както следва:

 

До  "Димитров" ЕООД, ЕИК 160094119, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Константин Геров“ № 4, представлявано от Красимир Димитров, е-mail:  info@autoclips.bg, тел.  +359887922577

 

Адресза изпращане на формуляра гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

 

  С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие настоката/ите/ услугата/ите с договореното.

  Артикул:………………………………………/видна продукта/артикулен номер/

  Стоката епоръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

  Стоката еполучена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

  Стоката епоръчана от………………………/три имена на клиента/

  гр./с………………………………………….../адресна клиента/

  Е-mail ителефон за връзка:.............................

  Използванали е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

  Монтиранали е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

  Предмет на рекламацията:

  Предпочитан начин наудовлетворение за стоки

  /заградете избора/

  1. Предпочитам безплатен ремонт пореда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

  2. Желая да заменя продукта с друг.Поръчал съм грешен продукт.

  3. Стоката е увредена притранспорта. Прилагам Протокол за щети.

  4. Желая отстъпка от цената напродукта/услугата.

  5. Желая ваучер, който да използвамза нова поръчка (срок 2 години).

  6. Желая извършване на услугата всъответствие с договора

  7. Желая да ми бъде възстановеназаплатената за продукта/услуга сума по следния начин:...............

посочетеначин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моляпосочете банкова сметка

 

  Прилагам следните документи:

1.Касова бележка или фактура;

2.Протоколи, актове или други документи,установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.Други документи, установяващи претенцията пооснование и размер.

(заградетежеланата опция)

 

  4. Гаранционен сертификат

 

  ……………….……………………………...../Дата/

  ....................../Подписна клиента/

  Подпишете,само ако подавате настоящия формуляр на хартия. 

 

 

 

 Срок за предявяване на рекламация

  Чл. 61 Рекламацията напотребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

  (1)  до 24 месеца от доставката на стоката, но непо-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното,освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени вал. 2 от настоящата разпоредба;

  (2) до 48 часа от приемане наСтоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъдеконстатирано при определен преглед по време или непосредствено следдоставката; 

  (3)  до 14 дни от откриване на несъответствието науслугата с договореното;

  (4) Срокът спира да тече презвремето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителяза решаване на спора.

 

  Гаранционниятсрок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване настоката и гаранционната карта. За стока, получена по куриер, за начална дата нагаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.

 

  Чл. 62 В случаите, при които рекламацията е предявенаизвън обект на Продавача, Клиентът следва да изпрати стоката до адрес напродавача: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б. Доставката е за сметка наПродавача, в случай че Клиентът върне продукта чрез „Български пощи“. Приизбран друг начин (куриер или друго) Продавачът не отговаря за разходите задоставка.

 

  Чл. 63 Ако "Димитров" ЕООД епредоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция почл. 58, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяванена рекламацията, описани в чл. 61, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да сепредяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията.Привеждане в съответствие

  Чл. 64 (1) "Димитров" ЕООД припредявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставяна Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител еприел същата.

  (2) В срок до 30 дни отпредявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателнаили не.

 

  Чл. 65 При основателнирекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба врамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с договорабезплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естествотона несъответствието:

  (1) ремонт на стоката -Всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България воторизирани от дружеството сервизи, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесенидиректно от производителя или друг производител;

  (2) замяна на стоката с новаот същия вид;

 

  Чл. 66 (1) Аконякое от  действията, посочени в чл. 65,ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини катоневъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящистойността на стоката или поради съществен неотстраним дефект, невъзможност зазамяна поради липсваща наличност на продукта, Продавачът връща заплатената отКлиента стойност за стоката и за нейната доставка.

  (2)Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи:

▪три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и всрока по чл. 61, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;

▪когато не се е произнесъл по рекламацията в срокапо чл. 64, ал. 2 от настоящите Общи условия;

  Чл.67 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача всрока по чл. 64, ал. 2, Клиентът има право да развали договора и да му бъдевъзстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

  (2)Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствиетона потребителската стока с договора е незначително.

  (3)Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването нарекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвориискането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиентачрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 61,ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора запродажба.

  (4)Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или занамаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършеназамяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките наедин месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

Неоснователнарекламация

  Чл. 68. Рекламацията е неоснователна и няма да бъдеуважена, когато:

  (1) е предявена след изтичанена сроковете по чл. 61, ал. 1 и ал. 2;

  (2) е налице някое отусловията в чл. 59;

  (3) за изработката наПродукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество садовели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

  (4)Купувачът не е предоставил документите по чл. 60, ал. 5 и или продуктитът,аксесоари, компоненти към поръчката;

  (5) е ивършен ремонт или енаправен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие отнеоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

  (6)  е извършена модификация илипромяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието исъгласието на Продавача и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречиес настоящите Общи условия;

  (7) са налице повреди,причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност,както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместнос гаранционния продукт;;

  (8)енарушена физическата цялост на продукта и или  нагаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване нанеоторизирана намеса;;

  (9) в случай на химическо,електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация напродукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятества, за които Продавачът неотговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии,незаземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания къмелектрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

  (10)рекламацията касае продукт, който нее закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, носте ни изпратили друг продукт);

  (11)при упражнена рекламацияи върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията Продавачът продукт внедобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане от Клиента надължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради коетоможе да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване,смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямопродукта, изпускане, притискане и прочее);

  (12)върнатия продукт (ако е устройство) е с премахнат или подменен IMEI, подправенсофтуер;

  (13) Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – втези случаи услугата по конфигурация се заплаща;

  (14)Не еналице несъответствие (вж. чл. 59 от Общите условия);

 

  Чл.69 (1) При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента зарешението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извършипривеждане на стоката в съответсвие с договора.

  (2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срокили в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача даприведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото ида е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва всрок, уговорен между страните.

 

  Извлечениеот закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

XIII.ПРЕХВЪРЛЯНЕНА СОБСТВЕНОСТТА

 

  Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача спредаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна.  

  (2)Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортниядокумент, предоставен от куриера.

 

  XIV.ПУБЛИКУВАНЕНА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

  Чл. 71 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се правиот Kлиента, в раздел коментари.Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни итрябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стокаили услуга.

 

  Чл. 72 Всеки Клиент, в момента на публикуването накоментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазваследните правила:

• да се позовава само нахарактеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга,избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр.цена или промоционални оферти);

• да използва само български език ида пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не сабългарски, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример:mouse, notebook, plug and play);

• да използва подходящ изказ,несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на третолице;

• да се увери, че въведената от негоинформация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащитезакони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права,права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права насобственост, рекламни права или право на поверителност.

• да използва тази услуга само закомуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стокаили услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчаватпродажбата и купуването на стоки/или услуги;

• да не предоставя или изисква, поникакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка илиместожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена,т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези личниданни;

• да не публикува информация и/илидетайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същатаили сходна търговска дейност като "Димитров" ЕООД .

• да не вписвакоментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 

  Чл. 73 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговорима неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от "Димитров" ЕООД, за да може последният да определи далинарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки иливидеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на "Димитров" ЕООД.

 

  Чл. 74 В случай, че "Димитров" ЕООД констатирамногократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазваправото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси иотговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

 

XV.ОТГОВОРНОСТ

  Чл. 75  Продавачът не носи отговорност за каквито ида било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорниобстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

 

XVI.ОБРАБОТКАНА ЛИЧНИ ДАННИ

 

  Чл. 76(1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българскотозаконодателство"Димитров" ЕООД е Администратор на личните данни.

  (2) "Димитров"ЕООД приема Политика за сигурност наличните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данниобработва  "Димитров" ЕООД или спрямо когото се прилагатбисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

 

  Чл. 77 Чрез попълването на формуляра за поръчка в платформата исъответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаванена кредит, Клиентът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключилдоговор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит (включително БНП ПарибаЛични Финанси и „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД) да обработват личните муданни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

 

  Чл. 78 Личните данни на Клиента може да бъдат предоставени напрокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, наоснование и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изричноотправено искане от тяхна страна за това.

 

XVII.ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

  Чл. 79 Спорове, възникнали между "Димитров" ЕООД и Клиенти и/или Потребители, щесе разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдатрешавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не сауговорили друго.

 

  Чл. 80  Клиентите физическилицамогат да използват Европейската платформа за онлайн решаванена спорове (ОРС),достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал задостъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждатвъзникналите спорове помежду си.

 

 

  XVIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯМЕЖДУ СТРАНИТЕ

 

  Чл. 81 Продавачът иКлиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

  (1) За Продавача "Димитров" ЕООД :

 

  - чрезимейл:  info@autoclips.bgm;

- чрез писмо до адрес:  гр.Пловдив, ул. „Кукуш“ № 8Б

  - чрез формата за контакт в Сайта;

 

  (2) За Купувача:

  - чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

  - чрезимейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

- чрез писмо до адреса, посочен отнего в Поръчката/Кореспонденията;

 

  Чл. 82 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат затакива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмендокумент.

 

 

XIX.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

 

  Чл. 83 Органите, регулиращи дейността на"Димитров" ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg;

- тел.за контакт  0700 111 22

- ел. адрес:  info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg 

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2